تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - نمونه سوال زبان فارسی 2 با جواب
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...

الف ) بخش زبان شنــــــاسی
1- چگونه می توانیم ثابت کنیم که کر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند؟ افراد کرو لال از طریق نمود حرکتی ارتباط برقرار می کنند ویا رفتارهای غیر زبانی از خود نشان می دهند .

2- چرا به کار بردن کلماتی چون«انسانیت ،خوبیت و ایرانیت » درست نیست وشکل درست آنها را بنویسید؟ زیرا این کلمات فارسی هستند و به کار بردن کلمات فارسی به همراه «یت» مصدر ساز عربی درست نیست و شکل درست آنها {انسان بودن-خوب بودن و ایرانی بودن } است.
3- فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید؟
الف)این فواید به ما کمک می کند تا بدانیم خطا و اشتباه در گفتار رخ می دهد و رفع اصلاح آن به وسیله زبان است.
ب)هردو توانایی ذهنی هستند و به دو بخش نمود آوایی و نمود حرکتی تقسیم می شوند.
4- تفاوت زبان و گفتار را در یک بند بنویسید؟ قواعد زبان ثابت است و تغییر نمی کند ولی گفتار متغیر است- در زبان اشتباه و خطا وجود ندارد ولی در گفتار خطا راه دارد.
5- تفاوت های میان گفتار و نوشتار را بنویسید؟ زبان و گفتار ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد .اما خط و نوشتار ذاتی و طبیعی انسان نیست و ریشه در اجتماع و فرهنگ دارد .گفتار آنی است ونا پایدار وزمانی اما نوشتار پایدار است و مکانی و دیداری .برای گفتن زحمتی نمی کشیم ،اما برای نوشتن چرا ؟
6-زبان یکی از تواناییهای............ انسان است ،حال آنکــه گفتار فقط .............این توانایی است؟
جواب نقطه چین ها به ترتیب{ ذهنینمود آوایی } است
7- چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری این کلمات تفاوت وجود دارد؟« خواهر  خوردن – خواستار  خوابیدن » زیرا در گذشته شکل گفتاری ونوشتاری این واژه ها مثل هم بوده است اما به مرور زمان شکل گفتاری آنها از شکل نوشتاری فاصله گرفت و امروز به همان شکل گفتاری گدشته نوشته می شود بودن این که تغییری در آن باشد
8- تفاوت میان گفتار و نوشتار را بنویسید؟ زبان و گفتار را در خانه پیش خود یاد می گیریم اما خط و نوشتار را در مدرسه و نزد معلم می آموزیم .زبان و گفتار ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد .اما خط و
نوشتار ذاتی و طبیعی انسان نیست و ریشه در اجتماع و فرهنگ دارد. انسان همواره از نعمت زبان و گفتار برخوردار بوده است اما خط و نوشتار پدیده ای تازه است.
9- چرا به آموختن خط و نوشتار نیازمندیم ؟ زیرا زبان پس از آنکه از طریق گفتار به نوشتار در آید کم کم آن شکل نوشتار از صورت گفتاری خود فاصله می گیرد و به مرور زمان در طول قرون ،شکلی متفاوت ومخصوص به خود پیدا می کند.
10-آیا در مواقعی که سخن نمی گوییم از توانایی زبان برخوداریم ؟ بله .چون زبان یکی از توانایی ذهن انسان است و حتی در مواقعی که سخن نمی گوییم یا به سخنان دیگری گوش می دهیم باز هم از توانایی زبان بهره می گیریم.
11- برپایه تمایز میان زبان وگفتار کدام یک از گزینه های زیر درست و کدام نادرست است؟
الف)زبان یکی از تواناییهای ذهن استدرست ¢ نادرست £
ب) کر و لال ها تنها از نمود آوایی زبان بی بهره اند. درست ¢ نادرست £
ج) گوناگونی سبکی و لهجه ای و... به یگانگی زبان آسیب نمی رساند. درست £ نادرست ¢
12- خاستگاه ،خط و نوشتار چیست؟ اجتماع و فرهنگ
13- خاستگاه ،زبان و گفتار چیست؟ ذات و طبیعت انسان
14- چرا بین شکل گفتاری و نوشتاری این کلمات تفاوت وجود دارد؟«خوردن -خوابیدن » زیرا در گذشته شکل گفتاری ونوشتاری این واژه ها مثل هم بوده است اما به مرور زمان شکل گفتاری آنها از شکل نوشتاری فاصله گرفت و امروز به همان شکل گفتاری گدشته نوشته می شود بودن این که تغییری در آن باشد . همچنین سهولت تلفظ باعث تغییر در نمود آوایی شده ولی نوشتار به حال خود باقی مانده است.
15- خطاها و اشتباهاتی که در گفتار پدید می آید ناشی از چیست؟ ناشی از عواملی نظیر خستگی،بی حوصلگی،حواس پرتی و اضطراب است.
16-دو نوع «وند» صرفی مثال بزنید؟ ( ها  تر ) مانند=درخت ها و گرم تر
17- خط و نوشته را چگونه می آموزیم؟ در مدرسه نزد معلم
18- در دو کلمه {خنده و بینش }دو تکواژ اشتقاقی مشخص کنید؟ ? / ش
19- تعداد هجا و واج را در کلمه «بخشاینده و گــــاه » مشخص کنید؟
بخشاینده =4هجادارد.بخ/شا/ین/دِ + 10 واج دارد=بَ /خ/ش/ا/ی/ َ/ن/د/ِ/
گـــــــاه=1 هجا دارد.گاه +3واج دارد=گ/ا/?
20- نقش اصلی ساخت واژه های اشتقاقی چیست؟ واژه سازی برای هرچه غنی تر کردن واژگان زبان و رفع کمبودهای واژگانی آن است.
21- زبان شناسان واج و حرف را در درون چه نشانه هایی قرار می دهند؟ واج را درون علامت خط مورب// وحرف را درون علامت گیومه « »
22- واژه «گریه» چند هجا و چند واج دارد؟ 2هجا و 5 واج دارد.
23- هجا چگونه پدید می آید؟ از ترکیب واج های زبان و هجا بوجود می آید.
24- تکواژهای صرفی و اشتقاقی را در جمله ی زیر مشخص کنید؟ورزش برای مردم مفیدمی باشد«ش/می»
25- زبان فارسی چند واج دارد و به چند صامت و مصوت تقسیم می شود؟
زبان فارسی 29واج داردوبه 6مصوت و23 صامت تقسیم می شود.
26- به چه کلماتی ،کلمات تک هجایی می گویند؟ هر هجایی که به تنهایی می تواند ساخت آوایی یک کلمه را تشکیل دهد ،مانند« بار » .این قبیل کلمات را تک هجایی می گویند
27- ساخت واژه در کدام بخش از دستور زبان مورد مطالعه قرار می گیرد؟ در بخش صرف
28- واژه « خنده»چند واج دارد؟ 5 واج دارد=خَ/ن/د/ ِ/
29- نوع اشتقاقی یا تصریفی ساخت واژه های زیر را بنویسید؟
الف) معروف ترین = تصریفی
ب ) بیمارستان = اشتقاقی
ج) آهنگر= اشتقاقی
د) کتاب های خوب= تصریفی
30- تعداد هجا و واج های کلمات زیر را بنویسید؟
آفرینش= 4 هجا دارد + واج
کاشانه =3 هجا دارد + 5 واج
31- واج چیست؟ آوایی است که می تواند یک ساخت آوایی،جانشین آوای دیگری شود و آن را به ساخت دیگری تبدیل کند.
32- نقش اصلی ساخت واژه تصریفی چیست؟ آماده کردن کلمه برای قرار گرفتن در ساخت نحوی.
33- حرف« واو» نماینده چند واج است؟ نماینده 3 واج است.مانند وال- نور- تو
34- واژه زیر را واج نویسی کنید؟ نغـــــز =ن / َ /غ / ز/
35- نوع اشتقاقی یا تصریفی ساخت جمله های زیر را بنویسید؟
الف) درختان در تابستان میوه می دهند.{ان - می } تصریفی هستند.
ب) دانش پیرایه خرد است.{ش}اشتقاقی است.


ب ) بخش املا و بیاموزیـــــم
1- ویرایـــــش کنید؟ رستم در شاهنامه پهلوان قوی ای توصیف شده است= رستم در شاهنامه پهلوانی قوی توصیف شده است
بچه ها بازی ای جالب ارائه داده اند = بچه ها بازی جالبی ارائه داده اند
2- جمله های زیر را اصلاح کنید؟
به چه علت غایب شده است = چرا غایب شده ای
از سوی دوستم نامه ای آمد = از دوستم نامه ای آمد
نیروی انتظامی سارقان را دستگیر و به زندان فرستاد=نیروی انتظامی سارقان را دستگیرکرد و به زندان فرستاد
3- جملات زیر را ویرایش کنید؟
رهبریت نطام اسلامی از اهم امور است = رهبری نطام اسلامی از اهم امور است.
به وسیله تاکسی آمدم = با تاکسی آمدم.
شورای نگهبان بازرسین نظارت را انتخاب کرد = شورای نگهبان بازرسان نظارت را انتخاب کرد
دوئیت ها موجب شکست می شود = دوگانگی ها موجب شکست می شود.
سیر گردش روزگار بر وفق مرادتان باد = گردش روزگار بر وفق مرادتان باد.
او به منظور دیدار با مردم به مسافرت رفت = او برای دیدار با مردم به مسافرت رفت.
4- جمله های زیر را ویرایش کنید؟
تا کنون ابتکارات علمی فراوانی از سوی متفکران ایران صورت گرفته است.=
جواب: متفکران ایرانی تا کنون ابتکارات علمی صورت داده اند.
حسین دوست پنج ساله من است.= الف)دوست من حسین پنج سال دارد.
ب)حسین پنج سال است که با من دوست است.
5- جمله های زیر را ویرایش کنید؟
من به آن معلم سلام کردم. = من آن معلم را دیدم وبه او سلام کردم
تمام حسن و خوبی تو در اخلاقت است. = تمام خوبی تو در اخلاقت است.
6- تفاوت میان ”مصاحبه و مصاحبت“ چیست؟ مصاحبه یعنی گفت و گو مصاحبت یعنی همنشینی

7- جمله ی زیر را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید؟
از حسیس انتظار بخشش نداشته باش.= خسیس و بخشش؟!
8- دام گزینه ها غلط است؟ سیاست گزار،شکر گزار، قیمت گزار، بنیان گذار .
غلط ، غلط ، غلط ، صحیح
9- جمله های زیر را ویرایش کنید؟
من از شنیدن سخنان استاد مشتاق و بهره مند شدم=من برای شنیدن سخنان استادمشتاق واز آن بهره مندشدم.
آن دانش آموز از تنبلی بر خوردار است = آن دانش آموز از تنبلی رنج می برد .
10- فرق میان ” اقامه و اقامت “ چیست؟ اقامه یعنی برپا داشتن و اقامت یعنی سکونت داشتن
11- کدام ترکیب نادرست است؟ چرا؟ سپاسگزار، نماز گزار ،بنیانگزار. ترکیب بنیان گزار نادرست است زبرا گذاشتن به معنی قرار دادن،وضع کردن و تاسیس کردن است .وبیان گذار یعنی مؤسس می باشد.
12- جمله ی زیر را ویرایش کنید؟
دو فعل مجهول و دو فعل معلوم مثال بزنید.= الف) دو فعل مجهول و دو فعل معلوم مثال بزنید
ب) یک فعل مجهول و یک فعل معلوم مثال بزنید
ج) دو فعل مجهول و یک فعل معلوم مثال بزنید
13- جمله ی زیر را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید؟
امام حسین (ع)هرگز تن به ذلت نداد.= امام حسین(ع) و ذلت؟!
14- فرق میان ” اراده و ارادت “ چیست؟ اراده یعنی عزم و تصمیم و ارادت یعنی اظهاردوستی و محبت
15- جمله های زیر را ویرایش کنید؟
این بیماری هیچ گونه فرقی از سرخک ندارد.= این بیماری هیچ گونه فرقی با سرخک ندارد.
برادرت آمد و من آن را در کتابخانه دیدم. = برادرت آمد و اوآن را در کتابخانه دیدم.
این اطاق از چشم انداز مناسبی بر خوردار است. = این اطاق چشم انداز مناسبی دارد.
16-کژتابی جمله زیر را توضیح دهید و صحیح آن را بنویسید؟
به دوست همسایه ام سلام کردم. مشخص نیست که : آیا به دوست خود سلام کرده است یا به دوست همسایه اش. یا به همسایه ام که با من دوست است ،سلام کردم.

ج) بخش دستــــــور
1- جمله زیر را به دو قسمت نهاد و گزاره تقسیم کنید و زیر نمودار بنویسید؟ پیرمرد چشم ما بود.
نهاد گزاره
پیرمرد چشم ما بود
2- جمله زیر را مجهول کنید؟ استاد سخنان را گفته بود. = سخنان گفته شده بود.
3- وجه فعل جمله زیر چیست؟ کتاب را بردار = وجه امری
4- به گزاره جمله زیر متمم قیدی اضافه کنید؟ باد می وزد = باد به آرامی می وزد.
 چرادر جمله های زیر نهاد جدا(اختیاری) با نهاد پیوسته (اجباری)مطابقت ندارد؟
الف) همین نهال ها ی کوچک روزی میوه خواهند داد. = چون نهاد غیر جاندار است.
ب) رسول اکرم(ص) نیز اندوهگین شدند.= برای ادای احترام فعل جمع آمده است.
6- وجه فعل جمله های زیر چیست؟
شاید مردم بی گناه بخشیده شوند.= وجه التزامی - قدر پدر و مادر خود را بدان.= وجه امری
7-از فعل ” خواهم نوشت“ با حفظ شخص زمان های زیر را بسازید؟
الف)ماضی نقلی= نوشته ام ب) مضارع مستمر = دارم می نویسم ج) مضارع اخباری = می نویسم
د)ماضی مستمر= داشتم می نوشتم ح)ماضی ساده = نوشتم و) ماضی استمراری = می نوشتم
8- جمله زیر را مجهول کنید؟ برادرم نامه خواهد نوشت. = نامه نوشته خواهد شد.
9- آیا در جمله زیر نهاد جدا(اختیاری) با نهاد پیوسته (اجباری)مطابقت دارد؟
آقای مدیر علت دلتنگی مرا پرسیدند. = خیر مطابقت ندارد .برای ادای احترام فعل جمع آمده است.
10- از فعل ” گفته است “ با حفظ شخص زمان های زیر را بسازید؟
1)
ماضی بعید = گفته بودم 2)مضارع مستمر = دارد می گوید
3)
ماضی ساده= گفت 4)آینده = خواهد گفت
11- باهر یک از فعل های زیر جمله بسازید و نوع آن را ار لحاظ ساخت مشخص کنید؟
برآمد = خورشید از مشرق برآمد. فعل پیشوندی
آتش گرفت = خرمن آتش گرفت . فعل ساده
قسم خورد = او به خدا قسم خورد . فعل مرکب
12- در جمله های زیر متمم های قیدی ومتمم های فعلی را مشخص کنید ؟
در زندگی باید از خشونت پرهیز کرد و با رافت و مهربانی با زیر دستان رفتار کرد.
متمم فعلی متمم قیدی متمم قیدی
13- وجه فعل جمله های زیر چیست؟
کودک با شادمانی بازی می کرد .= وجه اخباری --- ای کاش باران ببارد.= وجه التزامی
14- در جمله زیر هسته و وابسته ها را مشخص کنید؟ به هر چهار دانشجو چند کتاب اهداء شد .
وابسته سته وابسته وابسته
15- از فعل «رسیده بودم» فعل گذرا بسازید؟ = رسانده بودم
16- نوع هر یک از اسمهای زیر را از لحاظ ساخت بنویسید؟
روزه = مشتق ) - ( سی و سه پل = مشتق مرکب ) - ( دو چرخه= مرکب ) - ( قبیله = ساده )
17-اضافه های تعلقی و غیر تعلقی را مشخص کنید؟
(
چنگال مرگ= غیر تعلقی)- (کاسب بازار= تعلقی)-(دست ارادت= غیر تعلقی)- (روز دوشنبه= غیر تعلقی)
18-در جمله مرکب زیر هسته و وابسته را مشخص کنید؟
او از کار ی که کرده است،پشیمان خواهد شدچون هوا سرد بود،ماشین روشن نشد.
وابسته هسته ه هسته
19 نام آوا و شبه جمله های زیر را مشخص کنید؟
از شنیدن چیک چیک پرندگان مسرور شدمسلام بر دوستان عزیز.
نام آوا شبه جمله

 

20-این جمله را مجهول کنید؟ ایشان قرآن خواهند خواهند.= قرآن خوانده خواهد شد.
21- وابسته های پسین و پیشین هر گروه اسمی را مشخص کنید؟
الف) کتاب داستان مهیجی خواندمب) همه چیز را همگان دانند. (( پسینپسین پیشین ))
22- از میان کلمه هایی که در نوشته زیر، مشخص شده اند یک اسم نکره،معرفه،اسم جنس و یک اسم خاص بیابید؟
این دفتر مال من است. کتاب بهترین دوست انسان است. دیوانه ای به نیشابور می رفت.
اسم معرفه اسم جنس اسم نکره اسم خاص
23- در جمله های زیر نوع گروه قیدی را مشخص کنید؟
هر سال غالباً پدرم به مسافرت می رود. خسرو حریف را با چالاکی فرو کوفت.
قید نشانه دار قید نشانه دار(متمم قیدی)
24- اضافه های تعلقی و غیر تعلقی را مشخص کنید؟(پارچ آب= تعلقی)-(چشم طمع= غیر تعلقی) –
جوینده نان= تعلقی)- ( داس مرگ= غیر تعلقی)  (کشور ایران = غیر تعلقی)
25- اسمهای زیر را از لحاظ ساخت مشخص کنید؟
(
پفک=ساده) - (گل گیر=مرکب) - (شمشاد=ساده) - (تکاپو=مشتق /مرکب)
26- در جمله های زیر قیدهای بی نشانه و نشانه دار را مشخص کنید؟

اخیراً نگرانی در باره درست گفتن و درست نوشتن زبان فارسی افزایش یافته است.= قید نشانه دار
روزی این ماجرا را برایت تعریف می کنم.= قید بی نشانه
27- نام آوا و شبه جمله های زیر را مشخص کنید؟
آفرین بر تو و برنامه های تو. خیش خیش برگ درختان در زیر پا به گوش می رسد.
شبه جمله نام آوا
28- در جمله زیر هسته و وابسته ها را مشخص کنید؟

بکوشید تا جامه ذلت نپوشید . هنگامی که کلید را زدم،اتاق روشن شد.
هسته وابسته وابسته هسته
29- ضمیرها و مرجع آنها را در جمله های زیر بیابید؟
کتابی از کتابخانه خریدم و آن را مطالعه کردم.
مرجع ضمیر ضمیر
دو هیکیل غول آسایی که ریش هایشان مجعد است با نهایت دقت به دیده بانی مشغول اند .
مرجع ضمیر ضمیر
30- از مصدر «اندیشیدن» موارد زیر را بسازید؟
الف) ماضی استمراری دوم شخص جمع .= می اندیشید.
ب) مضارع مستمر منفی دوم شخص جمع.= نمی اندیشید.
31- وابسته های پسین و پیشین هر گروه اسمی را مشخص کنید؟
سایه درخت تنومندی بر سر ماستامروز چند خودکار خریدم.
پسین پسین پسین پیشین
32- نام آوا و شبه جمله های زیر را مشخص کنید؟
آه! چه روز سختی؟ هوهوی باد همه جا پیچیده بود.
شبه جمله نام آوا
33- جمله زیر را منفی کنید؟
محمد حسین نامه نوشت. = محمد حسین نامه ننوشت.
34- نهاد جمله های زیر را مفعول قرار دهید؟
کودک از خواب بیدار شد. = کودک را از خواب بیدار کرد
غذا زود حاضر شد. = غذا را زود حاضر کرد.
35- نقش کلمه مشخص شده را بنویسید؟ هوا دلپذیرو مطبوع است.= مسند
36- نوع صفت« چهارده ساله» چیست؟ = مشتق مرکب
37- ویژگی زبان محاوره ای را بنویسید؟
در آن ارکان دستوری جابجا می شود،کلمات شکسته می شود، از لغات،اصطلاحات،امثال و کنایات عامیانه استفاده می شود،ساده و بی تکلف و قابل فهم است.
38- ویرایش زبانی چیست؟
در ویرایش زبانی (ساختاری) به جنبه های دستوری و نگارشی یک متن و مطابقت آنها با زبان فارسی معیار می پردازیم.
د ) بخش نگارش
1- نویسندگان آثار زیر برای انتخاب عنوان نوشته خود از چه راهی بهره برده اند؟
(
تماشا گه راز = بخشی از یک مصراع) ( از ماست که بر ماست= ضرب المثل)  (چه باید کرد= سوال)
2- روش کلی و عمومی تحقیق را نام ببرید؟ تجربه و آزمایش مشاهده پرس و جو  روش مطالعه
3- فضا سازی در نوشته یعنی چه؟
این که به فراخور محتوای نوشته زمینه ی مناسب روانی را در خواننده یا شنونده ایجاد کنیم.
4- ویرایش زبانی(ساختاری) چگونه است؟
شناسایی کاربردهای خلاف قواعد دستور و زبان یا تعبیرهای نا مناسب و ناروا در نوشته و اصلاح آنهـــــا.
5- سه مورد از ویژگی واهمیت طرح نوشته را بنویسید؟
طرح نوشته به نوشته ی ما انسجام می بخشد،در سرعت و دقت نگارش موثر است و چهارچوب کل موضوع مورد نظر مارا تعیین می کند.
6- فرق عمده نویسنده با معمار در چیست؟
در نوع مصالح و ابزاری هایی است که این دو بکار می برند، مصالح معمار از مواد طبیعی است و مصالح نویسنده ،ساخته و فرآورده انسان است.
7- از نتایج سودمند فضاسازی سه مورد بنویسید؟

باعث جذابیت نوشته می شود،زمینه روحی و روانی مناسب را برای خواننده فراهم می آورد و به نوعی خواننده را غافل گیر می کند و به دلیل تازگی در او اثر می گذارد.
8- دو فهرست معتبر فارسی را نام ببرید؟
فهرست مقالات فارسی تالیف ایرج افشار  فهرست کتابهای چاپی فارسی تالیف خان بابا خان
9- کتابخانه یکی از ابزار مهم.................................است؟ جواب= مرجع شناسی و تحقیق
10- پس از آنکه مطلب را نوشتیم چگونه آن را ویرایش می کنیم؟
باید یکبار بخوانیم در این باز خوانی مواردی چون حشوها،تکرارها،ناپیوستگی ها ، ناهمگونی مطالب و زیاده نویسی و ... را حذف می کنیم.

11- فضاسازی در نوشته همان......................است؟ جواب = حْسنِ مطلع
12- کدام گزینه از روش های کلی و عمومی تحقیق نیست؟
الف) تجربه و آزمایش ? ب)یاد داشت برداری ج)روش مشاهده د)روش مطالعه
13- زبان،طرز بیان و قالب نوشته زیر را بنویسید؟
« 
اتاق آبی خالی افتاده بود. هیچ کس در فکرش نبود.نیرویی تاریک مرا به اتاق آبی می برد گاه میان بازی،اتاق آبی صدایم می زد از هم بازی ها جدا می شدم می رفتم میان اتاق آبی بمانم .چیزی در من شنیده می شدمثل صدای آب که خواب شما بشنود.
زبان = ادبی طرز بیان= جد قالب = زندگی نامه
14- علامت اختصاری دو خط موازی|| در لغت نامه دهخدا و دو قلاب ] [ در فرهنگ معیـــــن
نشانه ی چیست؟
دو خط موازی|| نشانه معانی یا کاربرد های گوناگون کلمه و دو قلاب ] [ نشانه تلفظ درست کلمه است.
15- نویسندگان آثار زیر برای انتخاب عنوان نوشته خود از چه راهی بهره برده اند؟
(
خفتگان بیدار = از متناقض نما)  ( چون سبوی تشنه= بخش از یک شعر)
16- مراحل تهییه ی یک گزارش را بنویسید؟ انتخاب موضوع- مطالعه دقیق در باره موضوع- تهییه طرح و چهارچوب کلی  جمع آوری اطلاعات باز خوانی و اصلاح – پاک نویس  ذکر منابع و مآخذ
17- حجم مقاله به چه عواملی بستگی دارد؟ به موضوع و سطح مخاطبان
18- نقل مطالب از کتابهای مرجع به چند شیوه انجام می پذیرد؟
به سه روش ! نقل مستقیم ، نقل با تلخیص و نقل به مضمون
19- قسمتهای تشکیل دهنده ی یک مقاله را نام ببرید؟

عنوان،فهرست مطالب،مقدمه،متن مقاله ، نتیجه و فهرست ها
20- شرط اساسی برای نوشتن مقاله احاطه بر................است؟ جواب = موضوع
21- مراحل تهییه ی یک گزارش را بنویسید؟مشاهده پرس و جو- مطالعه و مراجعه به منابع و مآخذ
22- دو واژه نامه تخصصی را نام ببرید؟( فرهنگ تاریخی زبان فارسی )- (فرهنگ اصطلاحات علمی)
23- فرهنگ معین در چند جلد و چند بخش تنظیم شده است؟ در 6 جلد و 3 بخش .
بخش اول واژگان،بخش دوم ترکیبات خارجی و بخش سوم در مورد اعلام تنظیم شده است.
24- مقاله ها از نظر هدف و محتوا بر چند دسته تقسیم می شوند؟
مقالات تحلیلی ، مقالات پژوهشی و مقالات علمی

25- در نگارش متن گزارش چه نکاتی باید رعایت شود؟ آمار وارقام و اعداد و محاسبات را در کمال دقت ذکر کنیم،از ذکر جزئیات غیر لازم به پرهیزیم و در کمال امانت و صداقت ویا بی طرفی به نقد و داوری بپردازیم.
26- چرا در میان منابع پژوهشی، کتاب های مرجع جایگاه ویژه ای دارد؟ 

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی