تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - نمونه سوال زبان فارسی 2درس دوم جمله
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...

الف:زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

 تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را بنویسید .       الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .

نوع ساخت واژه های زیر( اشتقاقی یا تصریفی ) را معلوم نمایید .

الف ) سرشناس ترین         ب ) آزادی

نقش اصلی ساخت واژه ی اشتقاقی چیست ؟

 املا وبیاموزیم

در گروه کلمات زیر املای چهار واژه نادرست است  ، آن ها را اصلاح نمایید .

اثاث خانه               شبه و سایه           سعایت و سخن چینی      ذلـّت و لغزش

تأمّل و دقّت            نغز و دل کش               مطبوع و فرمانروا                  اَلـَم و رایت

چرا کاربرد بعضی از جملات زیر غلط است ؟ آن ها را اصلاح کنید .

الف ) برادرم خیلی مؤدّب است ؛ آن را دوست دارم .

  ب ) ما قدر زحمات خدمتگزار مدرسه را می دانیم .

  ج )  دیروز یک خودرو کودکی را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید .

  د )  این کلاس از چشم انداز مناسبی برخوردار است .

  ه ) این کار او  هیچ فرقی از تقلّب ندارد .

 

جمله ی« دانش آموز زرنگ در امتحانات تقلّب نمی کند . »  را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید .

 

نگارش

دو فایده ی طرح نوشته را بنویسید .

 انواع فهرست را فقط نام ببرید .

شرایط بهره گیری از منابع را بنویسید .

دو ویژگی از ویژگی های یک مقاله را بنویسید .

 عنوان کتب زیر با استفاده از کدام روش ها انتخاب شده است ؟

 الف ) چه باید کرد ؟         ب  ) نون و القلم

چرا هنگام استفاد از منابع در تحقیق ، باید از منابع علمی تازه و از نویسندگان معتبر استفاده نماییم ؟

کدام یک از فرهنگ نامه های زیرعمومی و کدام یک تخصّصی است ؟

الف ) لغت نامه ی دهخدا                            ب ) فرهنگ موضوعی قرآن جید

مقاله های زیر از نظر نوع نگارش و هدف و محتوا جزو چه نوع مقاله هایی هستند ؟

الف ) کتاب وکتاب خوانی

ب ) فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

دو روش گردآوری اطلاعات را برای گزارش نویسی بنویسید .

کدام یک از گزارش های زیر جنبه ی رسمی واداری دارد  و کدام یک ندارد ؟

الف ) گزارش بازدید علمی دانش آموزان                               

 ب ) گزارش مأمور راهنمایی و رانندگی از صحنه ی تصادف

دستور

جمله ی هسته و وابسته را در عبارت زیر بیابید .

وقتی که به خانه رسیدم ، ناهار آماده بود .

 

با حروف ربط زیر جمله بسازید .                   

برای این که :                             

امّا :  

واژگان زیر را به عنوان قید در جملات جداگانه به کار ببرید .

 از این جا :

سه ساعت بعد :

هرگز :

حتماً :

واژه ی « خوب را در دو جمله طوری به کار ببرید که یک بار صفت و بار دیگر قید باشد . ( مشخص کنید.)

 

در عبارت زیر نوع ضمیرها را مشخص نمایید .

  ما هر روز که به خانه برمی گردیم ابتدا به مادر خود سلام می دهیم و بعد از ناهار و نماز ، سراغ تکالیفمان می رویم .

واژه ی « به به » را به عنوان شبه جمله به کار ببرید .

 

نوع ساختمان ( ساده ، مشتق و ... ) صفات زیر را تعیین نمایید .

خودپسند                                             نابینا

از ترکیبات زیر ، دو ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه ) است ؛ تعلقی یا غیر تعلقی بودن آن ها را مشخص کنید .

روز خوب             روز جمعه

کتاب من              کتاب تاریخی

ساختمان اسم های زیر چگونه است ؟ ( ساده ، مرکّب و ... )

 تاریخ                    عروسک                           دوچرخه                         گلاب گیر

یک نام آوا را در جمله به کار ببرید .

قسمت مشخص شده ی کدام یک از جملات زیر فعل ساده و کدام یک فعل مرکّب است ؟

الف) او دوست دارد تکالیفش را خوب و تمیز بنویسد .

 ب ) او دوستی دارد که تکالیفش را خوب و تمیز می نویسد .

جمله ی « کتاب را خوانده ایم . » را مجهول کنید .

جمله ی مجهول « ماشین شسته شده است . » ر ابا آوردن نهاد « من » معلوم کنید .

 

زمان و شخص فعل های « می کارند » و « کاشته بودی » را تعیین کنید .

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی