تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - زبان فارسی (2) درس اول و دوم دبیرستان علوم پزشکی شیراز
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...

 

    مستمردرس : زبان فارسی (2)   درس اول و دوم دبیرستان علوم پزشکی شیراز 

1- زبان یکی از توانایی های ذهن انسان است حال آن که .......... فقط ................. این توانایی است.

الف) نوشتار  نمود آوایی         ب) گفتار  نمود حرکتی      ج) نوشتار  نمود حرکتی    

 د) گفتار نمود آوایی

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایی ذهنی ،هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد تنها در ............... سهو و خطا پدید آید.

الف) نوشتار           ب) گفتار             ج) گفتار و نوشتار                  د) هیچکدام

3- خطا ها و اشتباهاتی كه در در گفتار پدید می آید ناشی ازلدام عامل است؟

الف: حواس پرتی                          ب: خستگی و بی حوصلگی              

  ج: اضطراب                            د: هرسه مورد               

4- کاربرد کدامیک از گزیه های زیر غلط است؟

الف) بشریّت                          ب) مدیریّت           ج) رهبریّت                 د) انسانیّت

5 - کاربرد کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

الف) آشنایّت                         ب) ایرانیّت                              

 ج) بشریّت                           د) دوییّت

6- نهاد اختیاری و اجباری به ترتیب کدامند؟

حضرت پیامبر (ص) پس از فتح مکه دشمنان شکست خورده را بخشیدند.

الف) حضرت  بخشیدند          ب) حضرت پیامبر(ص)-ند        ج) حضرت  ند            

 د) حضرت پیامبر(ص)  د

7- کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

الف) حکیمی نامی                    ب) عکسی رنگی                       ج) دوست صمیمی        

  د) حکیم نامی ای

---------------------------------------------------------------------------------------------

                              نام ونام خانوادگی:

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

..
آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی