تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - نمونه سوال زبان فارسی 2 پایانی اول
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...

الف) زبان شناسی 4نمره

1-    تفاوت های  میان گفتار و نوشتار را بنویسد.(دو مورد)1

 

2-    تمایز زبان و گفتار را با جدول ضرب و عمل ضرب مقایسه کنید.1

 

 

3-    چه عواملی باعث ایجاد خطا و اشتباه در گفتار می شوند؟1

 

4-    دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها با هم متفاوت است؟1

ب)دستور زبان 8نمره

5-    برای جمله های زیر فعل هایی با شناسه های مناسب بیاورید.1

الف-اووشما به دبیرستان ......

ب- کیوان وما از دانشگاه.......

ج- تو و خداداد برای بازی فوتبال.....

د-تو با دوستانت میانه ی خوشی ..........

4-گروه های تشکیل دهنده ی هر جمله و نقش هر گروه را مشخص کنید.2

الف-سهراب خودرا به او می شناساند.

 

 ب- اهالی محلّه  به او مهندس می گفتند.

 

5- وجه و زمان  فعل های زیر را که در متن زیر مشخص شده اند،بنویسد.5/1

داشت می مرد امّا نه ازانفجار مین ، بلکه از خوشحالی.حتّی نتوانست پا بر زمین بگذارد.به زنش گفت :به بچه ها

 

بگو  امسال به پابوس امام میرویم.

 

6- به هر یک از جمله های زیر یک متمّم اضافه کنید.1

الف- زبان شناسان زبان را یک نظام می دانند.

 

ب- باران هوا را سرد گردانید.

 

7- جمله های زیر را مجهول کنید.1

الف- همایون دیروز نامه ای نوشته بود.

 

ب- علی فردا کتاب ها را خواهد آورد.

 

8- جمله ی زیر چگونه پرسشی شده است.5/

چرا خوب درس نخوانده ای ؟

 9- از فعل «خواهم بست»با حفظ شخص ،ماضی بعید،مضارع مستمر،مضارع التزامی وماضی ساده بسازید.1

ماضی بعید

مضارع مستمر

مضارع التزامی

ماضی ساده

 

 

 

 

 

ج)نگارش  5نمره

1- در ویرایش زبانی (ساختاری) به کدام جنبه ها توجّه می شود؟1

 

2- آثار زیر به اعتبار طرز بیان و قالب چگونه اند؟1

الف  سووشون                                         ب- کباب غاز

3- فایده های طرح نوشته را بیان کنید.(دو مورد)1

 

4- فضا سازی یعنی چه؟1

 

5- کتاب های زیر با استفاده از کدام یک از شیوه های تعیین عنوان ،نام گذاری شده اند؟1

الف- از ماست که بر ماست                       ب- تماشاگه راز

 

د-املا و بیاموزیم3 نمره

1- کلمات «شفاء» و«صفاء» را در دو جمله ی جداگانه ،در شکل مضاف و غیر مضاف آن ها بنویسید.1

 

 

2- منظور از «حشو» چیست ؟(با ذکر مثال)1

 

3- بهترین خط برای دست نوشته ها کدام است؟5/

 

4- در چه صورتی از پرسش نامه استفاده می کنیم؟5/

 

 

 

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی