تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - نمونه سوالات تستی زبان و ادبیات فارسی 1 و 2علوم پزشکی شیراز
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...


 

1.مفهوم عبارت:«هرکاری که بانام خداآغازنشود ابتراست.»درکدام گزینه آمده است؟

1.هرکاری که بانام خداآغازنشودبداست.      

  2.هرکاری که بانام خداآغازنشودبیهوده است.

3.هرکاری که بانام خداآغازنشودنامطلوب است.  

  4.هرکاری که بانام خداآغازنشود،ناقص است.

 2.درعبارت:«بخشایندگی اوراستوده اند.»بخشایندگی به چه معناست؟

1.دادن آب وملک               2.چشم پوشی ازگناه            3.قدرت           4.بی نیازی

 

3.«منقبت»؛یعنی ...

1.آن چه ناروا باشد.         2.آن چه نیک نباشد.        3.آن چه زیباباشد.     4.آن چه بدان نازند.

 

4.توصیف داده شده کدام گزینه است؟((روایتی است ازتاریخ تخیلی یک ملت که باقهرمانی هاواعمال وحوادث خارق العاده درمی آمیزد.))

1.عرفان                                 2.رمان                                    3.داستان                          4.حماسه

 

5.مفهوم بیت:«بگیروبه گیسوی اوبر،بدوز/به نیک اختروفال گیتی فروز»درکدام گزینه آمده است؟

1.این رابگیروباسوزن ونخ درساعتی مناسب برگیسوی اوبدوز.              

 2.درساعتی خوب فال بگیرومهره رابرگیسوی اوبگذار.

3.مهره رابگیروباطالع خوب وبه فرخندگی،آن رابه گیسوی اوبیاویز.                                    4.نیک اختری وطالع خوب انسان رابه بندمی کشد.

 

6.معنی مصراع:«نگیرم فریب توزین درمکوش»کدام پاسخ است؟

1.تورا ازاین راه که آمدی ،نخواهم گرفت.             2.سخنان توخوب است وفریبی درآن نیست.

3.حیله گری راکنارگذاروازاین دربیرون برو.        4.ازتوفریب نمی خورم ،دراین باره مکوش.

 

7.درکدام بیت مفهوم مصراع دوم نادرست است؟

1.چوسهراب شیراوژن او رابدید /  زبادجوانی دلش بردمید

: ازروی غرور جوانی به هیجان آمد.

2.چوده سال شدزان زمین کس نبود   / که یارست باوی نبردآزمود

:چه کسی شایستگی نبردبااورادارد؟

3.چنین گفت کای رسته ازچنگ شیر     /     جدامانده اززخم شیردلیر

:ازضربه های پهلوانی دلیررستی

4.ازاین خویشتن کشتن اکنون چه سود؟                  چنین رفت واین بودنی کاربود

:سرنوشت رقم خورده پیش آمد.

 

8.توصیف داده شده کدام گزینه است؟«موضوع اصلی آن پیوندانسان بازندگی وطبیعت ووظیفه ی اساسی آن،تحلیل روحیات انسان و        نحوه ی برخورداوبازندگی است.»

1.ادبیات تعلیمی                          2.ادبیات حماسی                        3.ادبیات غنایی               4.ادبیات نمایشی

 

9.معنی واژه های «جلباب ـ انتزاعی ـ ازهارـ بط»به ترتیب کدام است؟

1.خیمه ـ باشکوه ـ گیاهان ـ پرنده                          2.پرده ـ ذهنی ـ شکوفه ها ـ مرغابی

3.چادر زنانه ـ فوق العاده ـ درختان ـ مرغابی                      

    4.کوبیدن در ـ آن چه که ساخته ی ذهن آدمی است ـ شکوفه ها ـ قورباغه

 

10.درعبارت زیرچندغلط املایی وجود دارد؟

(( سمک روی به راه نهاد ومی رفت تا ازطلایه بگذشت . درراه باخودمی گفت این دشمنی ازچه برخواست؟ توبا من چه کینه در دل داری؟آتشک در دست وپای او افتادوگفت :بنده ام ،توچه فرمایی؟سوگندبه یزدان داداروبه صحبت ابدال که آتشک قدر نکند وخیانت نیندیشد.))

1.یک                                         2.دو                     3.سه                                 4.چهار

 

11.عبارت زیردرتوصیف چه شاعرانی است؟

«درادبیات فارسی پیش ازمشروطیت به تعدادمعدودی برمی خوریم که سعی کرده اندنه کرسی فلک رااززیرپای قزل ارسلان بکشند»

1.شاعران مبارز                 2.شاعران درباری                    3.شاعران سیم پرست                4.شاعران قدرت طلب

 

12.شاعردربیت «غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاداست»کدام ویژگی وصفت انسانی رامی ستاید؟

1.وارستگی                       2.مهربانی              3.خیرخواهی                       4.بی ادّعایی

13.«مدح»و«هجو»جزءکدام نوع ادبیات محسوب می شوند؟

1.حماسی                        2.نمایشی                               3.غنایی                      4.پایداری

 

14.درکدام بیت،واژه ی مشخص شده درمعنی استعاره به کارنرفته است؟

1.چولشگر گردبرگردش گرفتند / چوکشتی بادپادر رود افکند                            

  2.فرو می ریخت گردی زعفران رنگ / به روی نیزه هاونیزه داران

3.چواندیشیدآدم،کس ندانست / که مژگانش به خون دیده ترشد                          

 4.درآن دریای خون درقرص خورشید / غروب آفتاب خویشتن دید

 

15.کدام بیت باعبارت زیر،تناسب معنایی دارد؟

«جهد کن تاسخن به جایگاه گویی که سخن نه برجایگاه،اگرچه خوب باشد،زشت نماید.»

1.ازآن مرد دانا دهن دوخته است                                  که بیند که شمع از زبان سوخته است

2.کم گوی وگزیده گوی چون در                                    تا زاندک توجهان شود پر

3.نکته ای کان جست ناگه اززبان                                 هم چوتیری دان که جست آن ازکمان

4.دوچیز طیره ی عقل است:دم فروبستن    / به وقت گفتن وگفتن به وقت خاموشی «طیره:سبکی»

 

16.باتوجه به درس «کلاس نقاشی»معنی کدام عبارت،نادرست است؟

1.کارش نگارنقشه ی قالی بودودرآن دستی نازک داشت:دربافتن قالی ،مهارت داشت.

2.مراحدیثی ازاسب پردازی معلم دریاد است:ازکشیدن تصویراسب توسط معلم،خاطره ای دارم.

3.طرح جانوری می ریخت ،مارابه رونگاری آن می نشاند:مارابه نقاشی ازروی طرح جانوری که کشیده بود،موظف می کرد.

4.گوزن را رعنا قلم می زد،خرگوش راچابک می بست:گوزن رازیبا می کشیدوبامهارت خرگوش رانقاشی می کرد.

 

17.ابیات زیرباکدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟                      

«به چشم خویش در گذرگاه                                 که زد بر جان موری مرغکی راه

هنوز ازصیدمنقارش نپرداخت                               که مرغ دیگرآمد کار او ساخت»

1.انگشت مکن رنجه به درکوفتن کس / تاکس نکند رنجه به درکوفتنت مشت

2.هرکه داردزشما، مرغ اسیری به قفس / برده درباغ وبه یاد منش آزادکنید

3.گفتا که کرا کشتی تاکشته شدی زار / تابازکه او رابکشد آن که تو را کشت

4.گر شد ازجور شماخانه ی موری ویران / خانه ی خویش محال است که آباد کنید

 

18.مفهوم کنایی مقابل کدام عبارت نادرست است؟

1.تازه سر حرف من افتاده اند:سخنم را درک کرده اند.                          

  2.توی جماعت بر نخورده بودم:موردآزمایش قرارگرفتم.

3.ستاره مان از اول مطابق نیامد:سرنوشت مارا برای هم نخواست.             

 4.همیشه نان سواره باشد واوپیاده:همیشه درجست وجوی نان باشدوبه آن نرسد. 

 

19.انتقال پیام درارتباط زبانی معمولاًدرکدام قالب صورت می گیرد؟

1.زبان                                 2.داستان                          3.جمله               4.دستور زبان

 

20.کدام گزینه غلط املایی ندارد؟

1.اوبه سمت کتابدار دبیرستان مامنسوب شده است.                                                          2.سهراب سپهری ، ازشاعران مآثرایران است.

3.کسانی که حدورسم معانی کلمات رانمی دانند،چگونه می توانند درست بیاندیشند.                          

  4.سنگ های خردرا ازمین زراعی جمع کرد.

 

21.صورتی اززبان شناسی است که«زبان رابه قصدشناختن خودآن مطالعه نمی کند،بلکه هدف ازمطالعه ی زبان حفظ کتب آسمانی وآثارادبی ازدگرگونی های ناشی ازگذشت زمان بوده است.»

1.زبان شناسی ساخت گرا                    2.زبان شناسی تاریخی                                       3.زبان شناسی سنتی                          4.زبان شناسی تطبیقی

 

22.درعبارت زیر، کاربردتمامی وابسته های مذکوروجودداردبه جز...

((درادبیات گذشته وادبیات عرفانی ازشیوه ی تمثیل استفاده شده است تامطلب برای ماپذیرفتنی شود وبه مقصود بلند شاعرنایل شویم.))

1.صفت نسبی               2.صفت فاعلی         3.صفت لیاقت               4.صفت مفعولی

 

23.درعبارت :«مااین داستان راباهمان سبک وسیاق نویسنده به میزان تقریبایک سوم کوتاه کرده ایم.»منظوراز«سبک وسیاق» چیست؟

1.زبان              2.نظم                    3.روش نویسندگی                          4-  دقت

24.درکدام جمله،مطابقت فعل بانهادرعایت نشده است؟ 

1.کاروانی می رسنداز راه دور.                             2.هریک آمدوسخنی گفت.

3.هیچ یک عاقل ترازدیگری نیستند.                       4.من با تو به سمت کهکشان خواهم رفت.

 

25.همه ی جملات زیرچهارجزئی ،بافعل گذرابه مفعول ومسندهستندبه جز ...

1.زبان شناسان ،زبان رایک نظام می دانند.                 2.ما اورا دوست خود به شمارمی آوریم.

3.بدخویی دوستان را آزرده می کند.                           4.حتّی شما هم اورا افسرده دیدید.

 

26.درعبارت زیرچندغلط ویرایشی ـ نگارشی وجوددارد؟

«اودوستان صمیمی ای داردکه توسط آن هابه دانشگاه های معتبرمعرّفی شده است،گرچه مدتهاست که ازبیماری مزمنی برخورداراست»

1. یک                             2.دو                         3.سه                         4.چهار

 

27.هنگام ویرایش عبارت،«آیاچگونه می توان برعلیه سوابق گذشته ی افرادی که نمی شناسیم عملیّات قانونی انجام دهیم وموضوع رادقیقاًبررسی وموشکافی کنیم»چند واژه را باید حذف کنیم؟

1.پنج                              2.دو                      3.سه                      4.چهار

 

28.درکدام گزینه متمم فعل وجوددارد؟

1.ترس از امتحان مانع نتیجه گیری می شود.              2.هرانسان آزاده بامتجاوزان می جنگد.

3.به زودی،دوستم ازمسافرت برمی گردد.                                       4.درحقیقت،انسان،حیوان ناطق است.

 

29.کدام گزینه درموردویرایش فنّی نادرست است؟

1.حذف تکرارها      2.توجه به علائم نگارشی      3. گروه اسمی             4.نقش نما

 

30.درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟

1.ابا وامتناع،توطئه ی دشمن،زوال وفنا،تلؤلؤ آب، مضغ وجویدن                

 2.صدای تپانچه، ماشین قراضه،غزاوپیکار،مأمورومطیع، توتیای چشم

3.فقروغنا،هزیمت وشکست، حکم قصاص ،ازل وابد،غلیان درون             

   4.بقولات وحبوبات،اسباب وا ثاثیه،انیس ومألوف ،مذلّت وخواری ،بحبوحه ی مسابقه

 

31.کدام گزینه مربوط به گروه بندی «گونه ی زبان »است؟

1.علمی،اداری،کودکانه،مطبوعاتی                                                               2.طنز،کودکانه،جدّی،اداری

3.گزارش ،نامه،سفرنامه ،زندگی نامه               4.جدّی،زندگی نامه،قطعه ی ادبی،رمان

 

32.زبان نامه های اداری .................... و ........................ است ودرآن از ......................... و ......................... خاصّی استفاده می شود.

1.کوتاه،صریح،اصطلاحات،تعبیرات                      2.مفصّل ، گسترده،زبان،بیان

3.عامیانه،ساده،اصطلاحات ،واژه های                    4.کوتاه،عامیانه،الفاظ،ادبیّات

 

33.نویسندگان ،نامه ای به پسرم ،قصّه ی کوچک بزرگ ترین سیب دنیا،قصّه های مجید»به ترتیب چه کسانی هستند؟

1.چارلی چاپلین،هوشنگ مرادی کرمانی،جلال آل احمد                            

    2.پرویز ناتل خانلری،حافظ میرآفتابی ،جلال آل احمد 

3.سیدعلی جمال زاده،جلال آل احمد،هوشنگ مرادی کرمانی                                          4.پرویزناتل خانلری،حافظ میرآفتابی،هوشنگ مرادی کرمانی

 

34.شناسه ی فعل درهمه ی افعال زیردرسوم شخص مفردحذف می شودبه جز ...

1.ماضی نقلی       2.ماضی بعید            3.ماضی استمراری          4.ماضی التزامی

 

35.درعبارت«وقتی اصحاب کهف ازخواب درازخویش بیدارشدند،جهان رادگرگونه یافتند.مانیزاکنون می خواهیم ازخواب چندصدساله بیدارشویم»زمان افعال به ترتیب درکدام گزینه درست است؟

1.ماضی بعید،ماضی بعید،مضارع اخباری،مضارع التزامی                                       

  2.ماضی ساده،ماضی ساده، مضارع اخباری،مضارع التزامی

3.ماضی التزامی،ماضی ساده،مضارع التزامی،مضارع اخباری                                   

 4.ماضی ساده،ماضی ساده،مستقبل،مضارع التزامی

 

 

36.درکدام عبارت،اسمی وجود دارد که بایک متمّم کامل می شود؟

1.علی دوباره ازسرعت خودکمی می کاهد.                                                    

 2.آب باران به آسانی درآستین نیم تنه اش فرمی رفت.

3.نفربعدی تلاش می کندکه سبقت بگیرد.                                                     

  4.ارباب یک جفت کفش کهنه به سوی اوپرتاب کرد.

 

37.ساختمان فعل درکدام عبارت بابقیّه تفاوت دارد؟

1.ازاین پس غم زندگی اش پایان یافته است.                                        

  2.باید اداره ی همه ی کارها رابه عهده بگیری.

3.جمعیت یک صدا ،کلام مقدّس راتکرارکرد.                                         

 4.شب بی کران درمقابل این مخلوق کوچک قدعلم می کرد.

 

38.تعداد اجزای اصلی کدام عبارت ازبقیّه کم تراست؟

1.علی به نفرات جلونزدیک می شود.                                                        

   2.علی،درحال دو، آرام برمی گردد.

3.ناظم باخوش حالی علی را درآغوش می گیرد.                                              

 4.انگیزه ی به دست آوردن کفش، گام هایش رااستوارمی سازد.

 

39.تعدادغلط های املایی کدام گزینه درست مشخص شده است؟

1.اعمی وبصیر،خاستگاه اجتماعی،جوان دیلایق،مخلّ فصاهت،رطل گران= دو                 2.موهش وهراس انگیز،مصاحب وملاذم،اباوامتناع،غدقن وممنوع،صدای طپانچه = چهار

3.مدح وزم،ساطع ودرخشان،غلیان درونی ،عمارت وفرمانروایی، متاع ومعرفت= سه        4.باذل مشهدی،ماشین قراضه،منزّه ازدغل،براعت استهلال ،معموروآباد = یک

 

40.درواژه ی «پیش دانشگاهی»به ترتیب،چندمصوّت وچندصامت به کاررفته است؟

1.شش،شش           

2.پنج ، هفت              

  3.چهار، هشت                           4.هشت ،چهار

 

41.درعبارت «این مرد بلندهمّت، پیوسته درسراسر زندگی خویش، دوهدف اساسی داشته است،اوّل اخلاقی ودوم علمی.»چندواژه ی غیرساده به کاررفته است؟

1.هشت                      2.پنج                     3.شش                          4.هفت

 

42.نوع دستوری کلمه های«سمنان،قالی،روان،ملل،گروه»به ترتیب،درکدام گزینه درست آمده است؟

1.اسم خاص،اسم نکره،اسم ساده،اسم جمع ،اسم عام                                   

    2.اسم معرفه،اسم نکره،صفت فاعلی،اسم جمع،اسم جمع

3.اسم معرفه،اسم معرفه،صفت ساده،جمع مکسر،جمع مکسر                      

   4.اسم خاص،اسم معرفه،صفت غیرساده،جمع مکسر،اسم جمع

 

43.دراین عبارت،چندوابسته ی پیشین وچندوابسته ی پسین وجود دارد؟ «من همین کتاب ارزشمند خودراازدومین مغازه ی خیابان خریده ام.»

1.دو وابسته ی پیشین، سه وابسته ی پسین                                                         

  2.سه وابسته ی پیشین ،دو وابسته ی پسین

3.سه وابسته پیشین ،سه وابسته پسین                                                            

    4.یک وابسته پیشین ،سه وابسته ی پسین

 

44.مقاله ی که نویسنده برای اثبات مدّعای خود،ازبرهان عقلی ونقلی کمک می گیرد،کدام است؟

1.پژوهشی                                      2.اجتماعی                                  3.تحلیلی                                    4.تشریحی

 

45.نوع ترکیب اضافی مشخص شده درکدام گزینه متفاوت است؟

1.شهراصفهان بسیاردیدنی است.                                                                           2.کارفرمایان بایدازقانون کار پیروی کنند.

3.امین پور،روزسه شنبه دارفانی راوداع گفت.                                                         

  4 .آن مهربان،دست ارادت پیش آورد.

 

46.کدام گزینه به ویرایش نیازندارد؟

1.مقداری ازدانش آموزان درنمایشگاه آثارهنری شرکت نمودند.

2.برخی ازکودکان مناطق محروم کشورازضعف جسمانی برخوردارندونیازبه رسیدگی دارند.

3.سیستم مخابرات برای رضایت مشتریان ،خدمات رایانه ای ارائه می دهد.

4.انسان راستین،همواره حقیقت رابرزبان می آورد ومی اندیشدکه،«مسلمان ودروغ!»

 

47.حافظ غزلی داردبه مطلع «به ملازمان سلطان که رسانداین دعارا/ که به شکرپادشاهی زنظرمران گدا را»  کدام بیت مربوط به این غزل است؟

1.چو تویی قضای گردان، به دعای مستمندان                که زجان ما بگردان ره آفت قضارا

2.همه شب دراین امیدم که نسیم صبحگاهی                  به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

3.چه زنم چونای هردم، زنوای شوق او دم                    که لسان غیب خوش تربنوازداین نوا را

4.به امید آن که شاید برسد به خاک پایت                      چه پیام هاسپردم،همه سوز دل، صبا را


48.کاربرد« را‌» درکدام بیت بابقیه متفاوت است؟

1.برو ای گدای مسکین درخانه ی علی زن                  که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

2.نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت                متحیّرم چه نامم شه ملک لافتی را

3.به دوچشم خون فشانم ، هله ای نسیم رحمت           که زکوی اوغباری به من آر توتیا را

4.به امید آن که شاید برسد به خاک پایت               چه پیام ها سپردم ، همه سوز دل ، صبا را    

 

49.درعبارت «صدای سنگین سکوت درسرسرا پیچیده بود» چه آرایه ی ادبی به کاررفته است؟

1.تلمیح                    2.واج آرایی              3.تشبیه                   4.استعاره      

 

50.مفهوم کدام بیت بابیت «بیا که قصر امل سخت سست بنیاداست / بیارباده که بنیاد عمربرباداست»تناسب معنایی ندارد؟                        

1.خوریم امروز آب باصفا را                             که فردا خاک خواهدخورد ما را

2.بده ساقی آن آب آتش نشان                             ازآن پیش کز ما نیایی نشان

3.در کدوی سر شراب عشق ودر دل مهر دوست             در درون عاشقان میخانه وخمّارهست

4.خیزو درکاسه ی زر آب طربناک انداز                 پیش تر زانکه شود کاسه ی سر خاک انداز

 

51.مفهوم همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ....... تهدید به مرگ است.

1.بدو گفت خندان که نام تو چیست                     تن بی سرت را که خواهد گریست؟

2.تهمتن چنین داد پاسخ که نام                              چه پرسی ؟ کزین پس نبینی توکام

3.کشانی بدو گفت بی بارگی                                     به کشتن دهی سربه یکبارگی

4.کشانی هم اندر زمان جان بداد                                  چنان شد که گفتی ز مادر نزاد

 

52.درکدام گزینه دو آرایه ی کنایه ویک مجازبه کار رفته است؟

1.بیامد به دشت ونفس کرد راست                          پس آن گه باستادوهمرزم خواست

2.که ناگه عمروآن سپهر نبرد                                     برانگیخت ابرش برافشادگرد

3.همه برده سر درگریبان فرو                                    نشد هیچ کس را هوس، رزم او

4.نهادند آورد گاهی چنان                                      که کم دیده باشد زمین وزمان

 

53.باتوجه به عبارت «چون عمروبن لیث واسماعیل سامانی به یکدیگر رسیدند،مصاف کردند.اتّفاق چنان افتادکه عمروبن لیث به دربلخ شکسته شدوهفتادهزارسواراوهمه به هزیمت رفتند»کدام بیت وصف الحال«اسماعیل سامانی» است؟

1.آخرفلکت پشت شد وگیتی یار                   توشادی شدی مخالف ودشمن زار

2.کفرودین و روز وشب درعالم حیرت یکی است / دربلا افتاد هرکس دوست ازدشمن شناخت

3.دل دیوانه ی من دوست از دشمن نمی داند   / چوآتش شعله ور شد آب ازروغن نمی داند

4.سنگ وگوهر رانه دشمن شو نه دوست         /  آن نظر کن تو که این از دست اوست

 

54.درعبارت«درهمان بحبوهه ی بخوربخور که منظره ی فنا وذوال غاز خدابیامرز،مرابه یادبی ثباتی فلک بوقلمون ومردم دون وفریب جهان پتیاره ووقاهت این مصطفای بدقواره انداخته بود،صدای تلفن بلندشد.گفتم وزیر داخله اصرار داردباشما صحبت کندوصدای کشیده ی آب نکشیده ای طنین انداز گردید.»چندغلط املایی هست؟              

1.چهار                                         2.دو                                              3.سه                                      4.یک

 

55.معنای درست واژه های«آزگار،استیصال،استشاره،متفرّع،وقاحت»به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

1.به طورمداوم،درماندگی،رای زنی،وابسته ،بی شرمی                                              2.سخت ،به ناچار، رایزنی ، دنباله ، زشتی

3.قدیمی ، ناچاری، مشورت کردن،فرعی ،بی شرمی                          

     4.زمانی دراز، بدبختی ، اشاره کردن ، تابع ، زشتی

 

 56.عنوان نخستین اتوپیای(آرمان شهر)ادب معاصر فارسی چیست ونویسنده ی آن کیست وجلد دوم تهران مخوف باچه عنوانی منتشرشده است؟

1.تهران مخوف، مرتضی مشفق کاظمی ،انتقام                                                             2.شهرناز، یحیی دولت آبادی ، مادام کاملیا

3.مجمع دیوانگان ، عبدالحسین صنعتی زاده ، یادگارشب                                          

 4.انسان واسرار شب، عبّاس خلیلی ،روزگارسیاه

 

 

57.مفهوم کدام بیت باعبارت «شلخته دروکنید تاچیزی گیر خوشه چین ها بیاید!» یکساننیست؟

1.بزرگی را که پاس خوشه چین نیست                      بسوزد برق آفت، خرمنش را

2.پیش خرمن دست کی چون خوشه چین داریم ما؟   /    تنگدستی را نهان درآستین داریم ما

3.بلاگردان جان وتن دعای مستمندان است        که بیند خیر ازآن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد؟

4.ازاین درخت رطب در به روی خلق مبند   / که کس به شهرنبینم که خوشه چین تونیست

 

58.عبارت« هرکه آن جا نشیند که خواهد ومرادش بود، چنانش کشند که نخواهدومرادش نبود.» باکدام بیت،ارتباط معنایی ندارد؟

1.پاکیزه روی را که بود پاکدامنی                     تاریکی ازوجود بشوید به روشنی

2.دلا تا کی دراین زندان ، فریب این وآن بینی      /  یکی زین چاه ضلمانی برون شو تاجهان بینی

3.بلبل گلشن قدسم، شده ازجور فلک               بی گنه بسته ی زندان وگرفتار قفس

4.بازخواهم به سوی مکمن عقبی رفتن     / چه کنم گلخن(= آتشدان حمّام) دنیا پس ازاینم بس وبس

 

59.مفهوم بیت:خلق چومرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مقام مرغ کزان بحر خاست» کدام است؟

1.به صوت خوش چو حیوان است مایل                    زحیوان کم نشاید بودن ای دل

2تن زجان وجان زتن مستورنیست                       لیک کس رادید جان دستورنیست 

3.هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش                     بازجوید روزگاروصل خویش  

4.کبوتری که دگر آشیان نخواهددید                     قضا همی بردش تا به سوی دانه ودام

 

60.مؤلّفین آثار«موش ها‌ وآدم ها، آدم ها وخرچنگ ها ، خوشه های خشم ، سال پنجم الجزایر، دوزخیان روی زمین »درکدام گزینه به درستی معرّفی شده اند؟

1.خوزوئه دوکاسترو ، جان اشتاین بک ، فرانتس فانون ، فرانتس فانون ، جان اشتاین بک

2. جان اشتاین بک ، خوزوئه دوکاسترو ،جان اشتاین بک ،فرانتس فانون ، فرانتس فانون

3. خوزوئه دوکاسترو ، جان اشتاین بک ، جان اشتاین بک ، فرانتس فانون ،خوزوئه دوکاسترو

4. جان اشتاین بک ، خوزوئه دوکاسترو ، جان اشتاین بک ، خوزوئه دوکاسترو، فرانتس فانون

 

61.مفهوم مقابل ضرب المثل «از کوزه همان برون تراودکه دراوست» کدام گزینه است؟

1.لاف یک رنگی مزن تا از صفت چون آینه            ازدرون سوتیرگی داری وبیرون سو صفا

2.جوش صورت برون کن درصف مردان درا              دل طلب کز دار ملک توان شد پادشا

3.تا خود راپای بستی باد داری دردو دست        خاک برخود پاش کز خود هیچ نگشاید تورا

4.آن خویشی چند گویی آن اویم آن او                  باش تا او گوید ای جان آن مایی آن ما

 

62.معنی واژه های « خلنگ ، تعلّل ، پتیاره ، ستوه ، سهم» به ترتیب، کدام است؟

1.کمان ، بی توجهی ، سالخورده ، خستگی ناپذیر، هراسان                                   

  2.تیر ، نگرانی ، زشت ، گرفته شده ، اندازه

3.علف جارو ،بهانه جویی ، مهیب ، درمانده ، ترس                                            

  4.درخت بلند ، توجیه کردن ، بیهوده ، ملول ، ترسو

 

63.مصراع اوّل بیت «کشتی شکستگانیم ای بادشرطه برخیز / باشد که بازبینیم دیدار آشنا را» بامصراع اوّل کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

1.هم مگر یارشود بدرقه ی لطف خدای                ورنه آدم نبرد صرفه زشیطان رجیم

2.حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح                 ورنه توفان حوادث ببرد بنیادت

3.گرچه کشتی بشکند تو دم مزن                        گرچه طفلی را کشد تو مو مکن

4.زندموجی برآن کشتی که تخته تخته بشکافد  / که هرتخته فرو ریزد زگردش های گوناگون

 

64.درکدام بیت هم جناس تام وهم جناس ناقص وجود دارد؟

1.خوشا نماز ونیاز کسی که از سر درد                  به آب دیده وخون جگر طهارت کرد

2.کفراست درطریقت ما کینه داشتن                       آیین ماست سینه چو آیینه داشتن

3.مال اگرز ابن یمین مایل به غیری شد، چه شد    /  گفته ام بادل؛ که از بهر منال ای دل ، منال

4.درآن نفس که بمیرم در آرزوی توباشم              بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

 

 

65.کدام گزینه باعبارت : ((آخر کیست که تو را نمی هلد که بیرون آیی؟ گفت : آن کس که تو را نمی گذارد که اندرون آیی.»با کدام گزینه ارتباط معنایی ندارد؟

1.روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت                بی تو اگر سرخ بود، از اثر غازه شود

2.از خــدا جــوییم توفیــق ادب                         بی ادب محروم شــد از لطف رب

3.هرکه شدت حلقه ی در زود برد حقّه ی زر            خاصّه که درباز کنی ، محرم دروازه شود

4.بــار یــابی به محفلــی کـان جـا                  جبرئیـــل امــین نــدارد بــار  

 

66.معانی درست کلمات « سهم ، مضغ ، محظوظ، نصاب ، تفقّد» به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

1.قسمت ، تنگنا ، لذّت بردن ، حدّ میانه ، مهرورزی                      

  2.ترس ، خاییدن ، بهره ور ، حدّمعیّن ازچیزی ، دلجویی

3.ترس ، جویدن ، علاقه مندی ، میزان ، مهربانی                        

  4.بهره ، باب طبع ، بهره وری ، معیار چیزی ، دل جوینده

 

67.عبارت« حسودان تنگ نظر وعنودان بدگهر وی را به می ومعشوق ولهو ولعب کشیدند.»با همه ی ابیات به جز بیت ............ قرابت معنایی دارد.

1.بیاموزمـــت کیمیـــای ســعادت                             زهم صحبت بد جدایی، جدایی

2.به هجران مرا سهل شد داد                               که سخت است دوری زیاران جانی        

3.مصاحب نباید مگر بهر راحت                         چو زو رنج بینی نیاید به کاری

4.ز ناجنس بگریز اگر آفتاب است                         تو راسایه خود بس ، اگر یارخواهی

 

68.اگربخواهیم ماهیان داستان زیررابه ترتیب به ابیات زیر نسبت دهیم،کدام گزینه درست است؟

«درآبگیری سه ماهی بود:دوحازم،یکی عاجز. روزی دوصیّاد بر آن گذشتند وقرارشدکه دام بیارندوهرسه بگیرند.ماهیان آن سخن شنودند؛آن که حزم زیادت داشت،سبک روی به کارآوردوبیرون رفت. صیّادان برسیدند.دیگری هم که ازتجربت بی بهره نبود،خویشتن مرده کردوصیّادبه خیال این که مرده است اور ازآبگیربیرون انداخت وآن سومی که غفلت براحوال اوغالب بود، گرفتارشد.»

یک)آنکس که نداند که نداند که نداند                درجهل مرکّب ابدالدّهر بماند

دو)آنکس که بداندکه بداند که بداند                        اسب شرف از گنبد گردون برهاند

سه)آنکس که بداند که نداندکه نداند                           آن هم خرک لنگ به منزل برساند

1.ماهی اوّل بیت دو، ماهی دوم بیت یک ، ماهی سوم بیت سه                 

    2.ماهی اوّل بیت یک، ماهی دوم بیت سه ، ماهی سوم بیت دو

3.ماهی اوّل بیت دو، ماهی دوم بیت سه ، ماهی سوم بیت یک                   

  4.ماهی اوّل بیت یک ، ماهی دوم بیت دو،ماهی سوم بیت سه

 

69.درهمه ی ابیات به جز بیت ............... آرایه ی « پارادوکس»وجود دارد.

1.بنیاد ما خرابی مااستوار کرد                          گویی که سود داشت «نظیری » زبان ما

2.تو میدانی وخاطر باتو ذوق گفتگودارد                   گدا هنگام مردن پادشاهی آرزو دارد

3.فیروزی ضعیفان درعجزوانکسار است                تا نشکنند مارا، مار راظفر نباشد

4.ندیده است تا نرگست سوی من                        نخندید جز گریه برروی من    

 

70.شاعران مجموعه اشعار« بوی جوی مولیان ، درحیاط کوچک پاییز در زندان، بیعت بابیداری وچمن لاله »به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟

1.دکترشفیعی کدکنی ، طاهره صفّارزاده ، اخوان ثالث وسلمان هراتی.        

  2.نیما یوشیج ، دکتر شفیعی کدکنی ، موسوی گرما رودی واخوان ثالث.

3.دکترشفیعی کدکنی، اخوان ثالث ،طاهره صفّارزاده وموسوی گرمارود     

   4.هوشنگ ابتهاج ، اخوان ثالث ، موسوی گرمارودی وطاهره صفّارزاده

 

71.معنی کنایی مصراع « یکی زشب گرفتگان چراغ برنمی کند»درکدام گزینه آمده است؟

1.ازاین شب خفتگان، هیچ کس به صبح نمی اندیشد.                            

   2.دراین ظلمت اختناق کسی به فکر ازادی ورهایی نیست.

3.دراین تاریکی کسی چراغی نمی افروزد.                                       

    4.دراین سیاه بازار کسی به فکر درماندگان نیست.

 

72.درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........هر سه آرایه ی جناس ، کنایه وتناسب وجود دارد.

1.نالم ز دل چو نای من اندر حصارنای                     پستی گرفت همّت من زین بلندجای

2.نه سایه دارم ونه بر، بیفکنندم سزاست                  اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند

3.دراین سرای بی کسی، کسی به درنمی زند                به دشت پرملال ماپرنده پر نمی زند

4.گذرگهی است پرستم که اندرو به غیرغم                    یکی صلای آشنا به رهگذر نمی زند

 

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی