تبلیغات
مجله اینترنتی عشق مشرقی - سؤالات تستی زبان فارسی 2
مجله اینترنتی عشق مشرقی
عطر بوسه های تو رااز کدام گل سراغ گیرم ...

۱- کلمه های .........عربی که درزبان فارسی معمول است مانند« ظاهراً »قید مختص اند.

1) وصفی                2) بی تنوین                3) منوّن                 4) فارسی 

2- کدام گزینه جایز نیست که کلماتش در نقش قیدی به کارروند؟

1) ظاهراً- باطناً- سریعاً                       2) اصلاً- اصولاً- احتراماً

3) گاهاً- جاناً- زباناً                             4) حتماً- احتمالاً- اجباراً 

3- کدام تعریف درباره ی قید مشترک صدق نمی کند ؟

1) کلیّه ی کلماتی که صفت یا اسم اند امّا نقش قیدی می گیرند قید مشترک اند.

2) کلمه هایی که دراصل قید نیستند ولی درجمله نقش نقش قیدی پیدا می کنند قید مشترک اند.

3) کلماتی که دراصل نوع دیگری از کلمه هستند ولی از نظر نقش همیشه ودرتمام جمله ها نقش قیدی دارند.

4) کلمه هایی که درصرف قید نیستند ولی درنحو قید هستند. 

4- درکدام گزینه هیچ گونه قیدی وجود ندارد؟

1) مردم خوب همه چیز را روشن و پاک می بینند.

2) هرکس که خوب باشد پاداش خوبی خود را دریافت خواهد کرد

3) آن که خوب است و با مردم خوب رفتار می کند خدا از اوراضی است.

4) عیّاران فاصله های بین شهرها را به تندی طی می کردند. 

5- درکدام گزینه قید مختص وجود ندارد؟

1) بنای کار عیّاران بر جوانمردی بود و درراه دفع ظلم و یاران به مردم بینوا هرگز از تحمّل خطر امتناعی نداشتند.

2) سیّد جمال الدین اسد آبادی دائماً برای وحدت اسلامی تلاش می کرد.

3) هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر                   نخوانده ای و به چشم توراه و چاه یکی است

4) روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست             وز بهر طلب بال و پر خویش بیار است 

6- با توجّه به قید های هر جمله کدام گزینه با بقّیه متفاوت است؟

1) وقت خیلی دیر است.                        2) لقمان بسیار دانا بود.

3) هوا کاملاً صاف شد .                       4) او خیلی خوب می نویسد. 

7- صورت مجهول "برسانم"چیست؟

1) رسانده شوم       2) رسانده شدم              3) رسیده شوم              4) رسانده خواهم شد 

8- در عبارت "گفت: گفته ام را پیش ازآن که به تو گفته باشم به او گفته بودم."کدام یک از انواع ماضی نیست؟

1) نقلی                     2) مطلق                     3) التزامی                    4) بعید

 9- در کدام مصدر"بن مضارع " موجود است؟

1) آفریدن                 2) خواستن                3) دویدن                           4) گفتن

 10- کدام گزینه نگارش صحیحی دارد؟

1) من زباناً و جاناً از او حمایت خواهم نمود.                2) من رسماً از او تشکّر کردم.

3) او ناچاراً به خانه ی ما مراجعه نمود.                     4) او مطلب را تلفناً به اطلاع  محسن رساند. 

11- استفاده از کدام ترکیب در نوشته صحیح نمی باشد؟

1) مکّه ی معظّمه          2)  مدینه ی منورّه         3) شهرهای معموره          4) مدینه ی فاضله  

12- استفاده از کدام ترکیب در نوشته درست است؟

1) خانم های دانشور      2) خانم های محترمه        3) خانم مدیره               4) خانم رئیسه

 13- کدام گزینه از نظر نگارش درست است؟

1) ابن سینا از دانشوران عصر خود اعلم تر است.

2) اوسال هاست که به بیماری فشارخون مبتلا شده است .

3) خوبیّت و مرغوبیّت میوه ها را تضمین می کنیم    

4) ما زباناً وعملاً برای خدمت به خریداران گرامی آماده ایم . 

14- نگارش کدام جمله شیوا نیست ؟

1) له او به مبارزه پرداخت .                                2) علیه او به مبارزه پرداخت .

3) با او به مبارزه پرداخت .                                4) بر علیه او به مبارزه پرداخت. 

15- استفاده از کدام واژه درنوشته درست است؟

1) خوبیّت                   2) منیّـت                 3) هویّت                  4) رهبریّت 

16- به کاربردن کدام ترکیب در جمله ازنظر نگارشی صحیح نیست؟

1) نماز گزار             2) خراجگزار            3) سپاسگزار            4) قانونگزار 

17- کدام گزینه نگارش نادرستی دارد؟

1) کتابی را که خریده بودم، به علی دادم                    2) کتابی  که خریده بودم را محسن با خود برد.

3) سکوت را شکست و مطالب را گفت .                    4) نیکویی برخلق ازواجبات دینی است.  

18- کدام گزینه نگارش درستی دارد؟

1) ضعیف کشی و مردم آزاری خوبیّت ندارد.                

2) درک  هویّت موجودات ، دشوار است.

3) خودخواهی و منیّت،موجب ضعف و گمراهی است

4) باید ازتفرقه و دوئیّت بپرهیزیم .            

 19- نوشته ای که دریافت ها یا نظریّات نویسنده را در موضوع یا موردی خاص به خوانندگان منتقل می کند، اصطلاحاً چه می گویند؟

1) زندگی نامه             2) سفرنامه                 3) گزارش                       4) مقاله   

20- اگرنویسنده یا شاعری ضمن ستایش خدا وپیامبر به ذکر الفاظی بپردازد که بامحتوا و مضمون کتابش ارتباط داشته باشد به آن چه می گویند؟

1) براعت استهلال               2) تعریض                  3) مراعات نظیر                4) تمهید  

21- کدام گزینه به واج میانجی نیاز ندارد؟

1) نامه                             2) بچّه                       3)کلاه                            4) پخته  

22- فعل در مصراع "زمانه به دست تو دادم کلید"چیست؟

1) دست دادم               2) دادم                     3) داد                           4) به دست توداد 

23- درکدام گزینه نقش ضمیر"ش"با بقیّه متفاوت است؟

1) ازتمام بندرگاه هایش راندند                        2) تن پوشش را و پرچمش را ربودند

3) زیبای کوچکش را ربودند                            4) بردهانش زنجیر بستند.

 24- بیت"علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سایه هما را "چند جمله است؟

1) چهار جمله                 2) پنج جمله                   3) دو جمله                    4) سه جمله  

25- نگارش کدام جمله صحیح است؟

1) ناصر خسرو کتاب سفرنامه را تألیف کرده است.

2) من با او آشناییّت ندارم .

3) کتاب گلستان به وسیله ی سعد ی شیرازی نوشته شده است.

4) کشور فوق الذکر از سه قوم تشکیل شده است . 

26- کدام گزینه درباره ی جمله ی"هوای شمال سرد و دلپذیر است."غلط است؟

۱) هوا= نهاد        2) شمال= مضافٌ الیه             3) و = حرف ربط              4) مطبوع = مسند 

27- گونه ی زبانی که زبان کوتاه و صریح دارد و در آن از اصطلاحات خاصی می شود چه نام دارد؟

1) ادبی                   2) اداری                  3) مطبوعاتی              4) علمی

28- کدام گزینه درباره ی "نهاد" در زبان فارسی معتبرتر است؟

1) اوّلین عنصر جمله به شمار می رود.

2) کننده ی کار و انجام دهنده ی فعل است.

3) عنصری است که حالتی به آن نسبت داده می شود .

4) عنصری است که از لحاظ شخص و عدد می تواند با فعل مطابقت داشته باشد .

29- همه ی افعال زیر به جز .........متمم گیر هستند.

1) اندیشیدن                  2) پرداختن                   3) آمیختن                     4) فریفتن 

30- واژه« پدر خوانده» چند واج دارد؟

1) 9تا                        2) 10تا                      3) 11تا                        4) 12تا  

31- جمله« که تو برمی گردی» درجمله ی«دیروز شنیدم که توبرمی گردی» کدام نقش دستوری را برعهده دارد؟

1) نهاد                     2) مفعول                    3) قید                        4) متمم فعل  

32- مفعول جمله ی« تونیکی می کن و دردجله انداز» چیست؟

1) تو                       2) دجله                     3) نیکی می کن               4)محذوف 

33- در جمله ی «حافظ خود را رند می داند»،«رند» چه نقشی دارد؟

1) مفعول                2) قید                       3) مسند                      4) جزء فعل مرکّب است. 

34- د رجمله ی « دسته دسته از ایرانیان به سپاه اسلام می گرویدند»نقش دستوری« اسلام » چیست؟

1) فاعل                  2) متمم                  3) مضافٌ الیه                 4) متمم قیدی

 35- کلمه ی «دوچرخه سواری » از چند تکواژه تشکیل شده است؟

1) دو تا                 2)سه تا                   3) پنج تا                        4) هفت تا       

36- بیت زیر چند مسند دارد؟

      زخم خونینم اگر به نشود،به باشد /   خنک آن زخم که هر لحظه مرا مر هم از اوست

1) یکی                 2) دوتا                  3) سه تا                         4) چهارتا  

37- نوع« را» در کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

1) اورادیدم           2) کتاب را خواندم          3) عمر را سپری کردم         4) خویش را فضیلت ثابت کند. 

38- بیت «کنون بند بگشا از جوشنم/ برهنه ببین این تن روشنم» چند مفعول دارد؟

1) یکی                2) دوتا                       3) سه تا                                4) ندارد 

39- باتوجّه به جمله ی« ناگاه حربه بینداخت و برسینه ی وی آمد.»کدام گزینه غلط است؟

1) حربه بینداخت= فعل مرکّب     2) وی= مضافٌ الیه      3) سینه= متمم         4) عبارت دوجمله است 

40- بیت زیر چند شناسه دارد؟

         گفتاکه ، که را کشتی تا کشته شدی زار/ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

1) یکی                     2) دوتا                       3) سه تا                       4) چهارتا

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی